Política de privacitat

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals?

El responsable del tractament de les dades personals és el Club de Futbol Cistella (d'ara endavant, CFCISTELLA), amb CIF G55062681 i domicili a la Plaça Major, 4 de Cistella (CP 17741), adreça electrònica info@cfcistella.cat.


Amb quina finalitat i amb quina legitimació tractem les dades?

  • Contacte. Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà del correu electrònic, formularis de contacte de la nostra web o telefònicament. Tractem aquestes dades amb el consentiment de la persona que se’ns ha adreçat.
  • Serveis als usuaris. Registrem els usuaris i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació amb aquests usuaris. La relació comporta incorporar les dades a la nostra base de dades. Tractem aquestes dades en compliment de les obligacions legals.
  • Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Obtenim les dades necessàries per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. Tractem aquestes dades en compliment de les relacions contractuals i d’obligacions legals.
  • Informació de productes i serveis. Amb l’autorització dels usuaris les seves dades de contacte s’utilitzen per enviar publicitat relacionada amb els nostres serveis o productes. Tractem aquestes dades en base al consentiment de la persona que rep les comunicacions.

A qui es comuniquen les dades?

Com a criteri general únicament comuniquem dades a administracions o poders públics i sempre en compliments d’obligacions legals. No es fan transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional).


Quant de temps conservem les dades?

Complim l’obligació legal de limitar al màxim el termini de conservació de les dades. Per aquest motiu es conserven només el temps necessari i justificat per la finalitat que en va motivar l’obtenció. En el cas de les dades que es tracten en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.


Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?

Les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

  • A accedir-hi. Dret a saber quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones, el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.
  • A demanar-ne la rectificació. Dret a fer rectificar les dades inexactes.
  • A demanar-ne la supressió. Dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.
  • Demanar la limitació del tractament. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades: deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • A la portabilitat. Dret a obtenir les dades personals en un format d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix l’interessat.
  • A oposar-se al tractament. En adduir motius relacionats amb la seva situació particular, una persona ens pot demanar que deixem de tractar les seves dades si li pot comportar un perjudici.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud escrita al Club de Futbol Cistella a la nostra adreça postal o bé enviant un correu electrònic a info@cfcistella.cat indicant en tots els casos "Protecció de dades personals”. Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva pàgina www.agpd.es.